ประชุมผู้ปกครอง 2558

โรงเรียนศรีวรการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558...

Our Profs

รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหาร & ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ

ดร.ศักดา น้อยนาง ที่ปรึกษา & ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำหมวดวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ การคำนวณ ตรรกศาสตร์ และ วิธีคิดแบบมีเหตุมีผล

อ.กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหาร & ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

ดูแล-ขับเคลื่อน-วางแผน สำหรับกลยุทธ์ในส่วนงานวิชาการ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีแล้วทั้งสิ้น

 

academic

เรียนดี

academic

เน้นคุณธรรม

academic

วินัยเด่น

academic

นำประสบการณ์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Highlights Images

"กิจการแห่งความยุติธรรม เป็นรากฐานแห่งสันติภาพ" Justice is foundation for Peace

Name Surname Certificate '08