กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า

01
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีวรการ โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้าและผู้อำนวยการวาสนา สงวนทร...
Continue reading
Rate this blog entry:
1176 Hits
0 Comments

วันปิยมหาราช

005
 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวรการร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561
Rate this blog entry:
736 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "ศรีวรการ 4.0"

08
   สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "ศรีวรการ 4.0" และเปิดโลกทรรศน์ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทับบก (ภาคกลาง) และ 1,000Sook เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 2561ณ หาดเจ้าสำราญ จังห...
Continue reading
Rate this blog entry:
783 Hits
0 Comments

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

03
 โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ระหว่างวันที่ 1-3 ต...
Continue reading
Rate this blog entry:
1552 Hits
0 Comments

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลล์

10
คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 พร้อมด้วยผู้ปกครองไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิลล์  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
839 Hits
0 Comments

โครงการ"เปิดศักราชใหม่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน"

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม"เปิดศักราชใหม่การศึกษาเอกชนในการประกันคุณภาพการศึกษาและรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
Rate this blog entry:
841 Hits
0 Comments

โครงการยกระดับภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

01
ผอ.พรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบัน และ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมานโรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท
Rate this blog entry:
1064 Hits
0 Comments

ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

02
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 
Rate this blog entry:
723 Hits
0 Comments

โครงการ"เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

0_25610918-070132_1
ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
812 Hits
0 Comments

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561

01
โรงเรียนศรีวรการ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยมี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผอ.สถาบันฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูที่รับผิดชอบมาตรฐานให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการตรวจฯ สัมภาษณ์ ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับทอง (ดีมาก) ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม  คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
590 Hits
0 Comments

ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561

2_25610915-065413_1
ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ"อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและบุคคลในครอบครัว" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
1287 Hits
0 Comments

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

07
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีวรการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬา...
Continue reading
Rate this blog entry:
941 Hits
0 Comments

ปผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปสกช. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมฯ

02
 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปสกช. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดและนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
987 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2)

01
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการ ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และพัฒนาทักษะการคิด ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
1247 Hits
0 Comments

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

14
 โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีว...
Continue reading
Rate this blog entry:
1132 Hits
0 Comments

กิจกรรม "Academic Day 2018 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม "Academic Day 2018 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม "Academic Day 2018 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ    ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่
Rate this blog entry:
1337 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑

26
โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป และจัดกิจกรรมการประดิษฐ์การ์...
Continue reading
Rate this blog entry:
763 Hits
0 Comments

ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

05
ผู้แทนครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
Rate this blog entry:
706 Hits
0 Comments

จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

03
 โรงเรียนศรีวรการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผ...
Continue reading
Rate this blog entry:
800 Hits
0 Comments

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

10
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
917 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events