Updated: 4 years ago by Webmaster

Description
คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 พร้อมด้วยผู้ปกครองไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิลล์

Comments