20190805 การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ EEC

Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานชมรมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และบรรยายพิเศษ เรื่อง...

Comments