Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ...

Comments