DSC 0091

 

 

อาจารย์กำไลทิพย์  พึ่งเกษม

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 DSC 0021

 

 

อาจารย์นภา  ก้อนทอง 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 DSC 0046

 

 

อาจารย์สมถวิล  นกงาม 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 1461636625517

 

 

อาจารย์นวลจันทร์  ผุดผ่องมาก

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 DSC 0077

 

 

อาจารย์อรรถธนพล  เจียมวงศากุล 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป 

 

 DSC 0075

 

 

อาจารย์ธนชัย  โพคะรัตน์ศิริ 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 DSC 0219

 

 

อาจารย์อภิชาติ  ทองเจริญ 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events