อาจารย์พิเศษ 2560

 

 s teach

 

 capture 005


 

 00012

 

 

อาจารย์วาสนา  สงวนทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ

 DSC 0015

 

 

อาจารย์ธัญญาธร  วิลารักษ์

แผนก ปฐมวัย

 

 a2

 

 

อาจารย์ศรีประภา  แจ่มใส

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0023

 

 

อาจารย์อังคณา บุญสะเดา

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0010

 

 

อาจารย์รำพึง  ปานเอม

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0012

 

 

อาจารย์สมพร  แก้วมณี

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0019

 

 

อาจารย์ชุติมา  ทองประเสริฐ

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0059

 

 

 

อาจารย์อัจฉรา  สุวรรณวิก

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0017

 

 

อาจารย์วัชนีพร  ทองขาว

แผนก ปฐมวัย

 

 1473262891759

 

 

อาจารย์ภัทรวดี  เปลี่ยนนุช

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0005

 

 

อาจารย์วิจิตรา  ฤทธิเดช 

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0055

 

 

อาจารย์พัชสุดา  สังข์เจริญ

แผนก ปฐมวัย

 

1492752943989 01 

 

 

อาจารย์คุนัญญา  เกียรติวงศ์ทอง

แผนก ปฐมวัย

 

1492752931124 01 

 

 

อาจารย์ชวัญฤทัย  สาระศรี

แผนก ปฐมวัย

 

 DSC 0027

 

 

อาจารย์อนุธิดา  เลขสันต์

แผนก ปฐมวัย


 DSC 0073

 

 

อาจารย์กมลธิชา  จินตนากูล

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น 

 

a01 

 

 

อาจารย์พรทิพย์  ปลั่งดวง

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น

 

 DSC 0013

 

 

อาจารย์อัญชลี  ไตรสวัสดิ์

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น 

 

 DSC 0035

 

 

อาจารย์นฤมล  ผุุดผ่องมาก

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น

 

 DSC 0062

 

 

อาจารย์ศิริภรณ์  พุฒศิริ

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น 

 

 1492752949769 01

 

 

อาจารย์เกษร  โภควัชน์

แผนก ประถมศึกษาตอนต้น

 

 DSC 0061

 

 

อาจารย์พรรณิภา  พันธุ์สีดา 

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย

 

 1492752925751 01

 

 

อาจารย์ชุติมณฑน์  สายสุวรรณ์

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย

 

 DSC 0004

 

 

อาจารย์วันทนีย์  ฉิมลอยลาภ 

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

 DSC 0231

 

 

อาจารย์รุ่งทิวา  ปรารมย์ 

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 DSC 0049

 

 

อาจารย์อำนวย  ฮกหลง 

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 

 DSC 0029

 

 

อาจารย์อาริสา  ทัดดอกไม้ 

แผนก ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 DSC 0091

 

 

อาจารย์กำไลทิพย์  พึ่งเกษม

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 DSC 0021

 

 

อาจารย์นภา  ก้อนทอง 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 DSC 0046

 

 

อาจารย์สมถวิล  นกงาม 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 1461636625517

 

 

อาจารย์นวลจันทร์  ผุดผ่องมาก

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 DSC 0077

 

 

อาจารย์อรรถธนพล  เจียมวงศากุล 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป 

 

 DSC 0075

 

 

อาจารย์ธนชัย  โพคะรัตน์ศิริ 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 DSC 0219

 

 

อาจารย์อภิชาติ  ทองเจริญ 

แผนก มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 DSC 0222

 

 

อาจารย์นงลักษณ์  คุณวัชระกุล 

แผนก ธุรการและการเงิน

 

 DSC 0225

 

 

อาจารย์ไขขวัญ  สรรพประเสริฐ 

แผนก ธุรการ

 

 DSC 0093

 

 

อาจารย์ดวงตา  พูลสวัสดิ์

แผนก ทะเบียนและเอกสาร

 

 DSC 0008

 

 

อาจารย์ลำเพย  ศรีคะโชติ 

แผนก บรรณารักษ์ห้องสมุด

 

 DSC 0229

 

 

อาจารย์ชื่นจิตร  เงินรัตน์ 

แผนก โภชนาการ

 

 DSC 0079

 

 

อาจารย์อาภรณ์รัตน์  ผุดผ่องมาก 

แผนก โภชนาการ

 

 DSC 0064

 

 

อาจารย์พรพิมล  คอมแพงจันทร์

แผนก โภชนาการ

 

 DSC 0083

 

 

อาจารย์คนึงนุช  ศรีสุขโข

แผนก โภชนาการ

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events