สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

01

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนศรีวรการได้เริ่มก่อตั้งโดยมี อาจารย์สว่าง วรศิลป์ เป็นผู้จัดการ และมีนายจินดา ทิมสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 44 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

02

ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1-2 ตามใบอนุญาตเลขที่ 28/2515 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2515 และได้มีการขยายชั้นเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี กระทั่ง ปีการศึกษา 2526 ได้เปิดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 487 คน ในขณะนั้นได้มีการตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนใน แผนกพาณิชย์ แผนกช่างสำรวจ และแผนกบริหารธุรกิจ จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2530 ได้ปิดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6)

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events