สถานที่

       

  ปัจจุบัน โรงเรียนศรีวรการได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ทางด้านอาคารเรียนกว่า 3,500 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องโสต ห้องคอมพิวเตอร์ และ ห้องบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมเรียน ใช้เวลาว่าง ใช้เวลาศึกษานอกห้องเรียน ไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเรียนเท่านั้น คุณภาพจิตใจ ทัศนคติ กิจกรรมนอกชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องควบคู่ไปกับกิจการทางวิชาการเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาศรีวรการ เติบโตขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบแทนสังคมในอนาคต

 

capture 003

   

    ดังน้ันโรงเรียนศรีวรการจึงลงทุนจัดสรรห้องเรียน อาคาร สถานที่ให้เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหลังที่สองของพวกเค้าอย่างมีความสุข

บรรยากาศ

 


IMG 1458

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนศรีวรการ มีความร่มรื่น สวยงาม   และสะอาดเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้เรียนมี   สุนทรียภาพมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีผลต่อพัฒนาการ  ด้านของผู้เรียนทั้ง พัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคม  ความคิด ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้าง  ความผ่อนคลายเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ต่างๆ ได้ดี

  

 

     การจัดการเรียนการสอนโดยใช้Smart Classroom

ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

IMG 1651

 IMG 1626

     ภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีการใช้สื่อในการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสำคัญใกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดและยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง 

          ภาพบรรยากาศห้องสมุด

มีการคัดเลือก จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบทั้งที่เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุโสตทัศน์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดองค์กรบริหารและดำเนินการตามระบบสากล ในฐานะที่เป็นสถาบันสำคัญของสังคมที่ทำหน้าที่สร้างสม สืบทอดและเผยแพร่มรดกทางความคิด ภูมิปัญญา ประสบการณ์ กิจกรรมการค้นคิดตลอดจนวิชาการใหม่ ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ พัฒนา และความเจริญก้าวหน้าของสังคมต่อไป

  DSC 1037

6 2

    ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

มีการจัดการเรียนการสอนแบบแนวคิดและหลักการ การเรียนโดยร่วมมือกัน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและทักษะในด้านเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ

 

 

 

            ภาพบรรยากาศเวลาพักของนักเรียน

00008
10

 

 

 

            ภาพบรรยากาศนักศึกษาอ่านหนังสือ

 

 

               ภาพบรรยากาศซื้อของในสหกรณ์

IMG 1542

 

IMG 1524

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้อ
วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียน คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ วัตถุ สิ่งมีชีวิต และสิ่งต่างๆในโลกรอบตัว ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้เรียนได้ค้นพบกับคำตอบของทุกปรากฏการณ์ด้วยตัวเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์เข้ากับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ ผ่านการทดลอง การสร้างแบบจำลอง ผนวกกับการคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างสรรค์

 

      ภาพบรรยากาศในห้องพยาบาล

ห้องพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย

00007

 
 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events