กรรมการที่ปรึกษา
คณะผู้บริหาร
อ. พรวิจิตร วรศิลป์
อ. พรวิจิตร วรศิลป์ผู้รับใบอนุญาต
ผอ. วาสนา สงวนทรัพย์
ผอ. วาสนา สงวนทรัพย์ผู้อำนวยการ
อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์
อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ม. อัจฉรา  สุวรรณวิก
ม. อัจฉรา สุวรรณวิกหัวหน้างานวิชาการปฐมวัย
ม. กมลธิชา  จินตนากูล
ม. กมลธิชา จินตนากูลหัวหน้างานวิชาการช่วงชั้นที่ 1
ม. พรรณิภา  พันธุ์สีดา
ม. พรรณิภา พันธุ์สีดาหัวหน้างานวิชาการช่วงชั้นที่ 2
ม. กำไลทิพย์  พึ่งเกษม
ม. กำไลทิพย์ พึ่งเกษมหัวหน้างานวิชาการช่วงชั้นที่ 3
ผอ. ชลลดา คำศิริ
ผอ. ชลลดา คำศิริรองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน
ม. อัญชลี ไตรสวัสดิ์
ม. อัญชลี ไตรสวัสดิ์รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
ม. นวลจันทร์ ผุดผ่องมาก
ม. นวลจันทร์ ผุดผ่องมากผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events