นโยบาย (Policy)

โรงเรียนมีนโยบาย / เป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อสนองปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้

 1. เรียนดี (Academic Excellence) 
  การบริหาร การจัดการ และการวางแผน เพื่อจัดระบบให้เป็นพลังเสริม ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด
 2. วินัยเด่น (Best Discipline)
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย มีการ พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเป็นความเคยชิน เป็น วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. เน้นคุณธรรม (High ethics)
  การจัดการเรียนการสอน มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แต่เพียงคนเก่ง อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมี คุณธรรมในจิตใจควบคู่ไปด้วย
 4. นำประสบการณ์ (Great Competency)
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริม ทักษะในด้านการ ปฏิบัติ มิใช่เรียนรู้แต่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น และมีการสอนเสริมใน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย

 

คติพจน์ (Motto)

"กิจการแห่งความยุติธรรม เป็นรากฐานแห่งสันติภาพ"
Justice is foundation for Peace

คือ การจัดดำเนินกิจการของโรงเรียนอย่างยุติธรรม โดยเน้นคุณธรรมในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันแห่งสิทธิมนุษยชน

 

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events