สดุดี “ศรีวรการ”

เชิญเรามาร่วมร้องสดุดี เป็นเกียรติเป็นศรี ศรีวรการของเรา

ช่อเฟื่องฟ้าชื่นชีวีสีสกาว สัญลักษณ์ของชาว ศรีวรการ (ซ้ำ)

มุ่งกระทำความดีมีคุณธรรม อีกถ้อยคำครูอาจารย์นั้นเทิดทูน

การศึกษาเกรียงไกรไพบูลย์ การกีฬาจำรูญน้ำใจดีมีเมตตา

อันชาติไทยเราเทิดเชิดบูชา จิตศรัทธาในศาสนาคงมั่น

เฝ้าเทิดทูนองค์พระราชัน ร่วมใจด้วยช่วยกันผดุงชาติพัฒนา

เชิญเรามาร่วมร้องสดุดี เป็นเกียรติเป็นศรี ศรีวรการของเรา

ช่อเฟื่องฟ้าชื่นชีวีสีสกาว สัญลักษณ์ของชาว ศรีวรการ (ซ้ำ)

แดงน้ำเงินนี้สีธงของเรา จะร่วมใจรักและสามัคคี

จะอยู่แห่งไหนใฝ่ใจทำดี เชิดเกียรติชูศรีแดงและน้ำเงิน (ซ้ำ)

 

icon download

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events